Política de privacidade

O propietario desta web é Concello de Muxía con domicilio en a estes efectos en Rúa Real, nº 35. Código Postal 15124, Muxía (A Coruña) número de C.I.F.: P-1505300B. Correo electrónico de contacto: correo@muxia.es do sitio web.
narede.concellomuxia.com recoñece a importancia da protección de datos persoais dos seus clientes e de todos aqueles que visitan a páxina web narede.concellomuxia.com, e por iso desenvolveu unha política de seguridade que cumpre todos os requisitos do Regulamento Xeral de Protección de Datos.

Esta organismo recoñece a importancia de protexer os seus datos persoais, sexa cal for a súa natureza. Por ese motivo, desenvolvemos un conxunto de medidas de seguridade co obxectivo de protexer os datos de todos os nosos clientes e tamén de todos os visitantes da nosa páxina web narede.concellomuxia.com. Nesta Política de privacidade explicamos quen somos, cal é a finalidade que damos aos seus datos, como os tratamos, con quen os comparto, durante canto tempo conservámolos, así como as formas de poñerse en contacto connosco e de exercer os seus dereitos. O usuario debe ler atentamente a nosa política de privacidade, redactada de forma clara e simple, para facilitar a súa comprensión, e decidir de forma libre e voluntaria se desexa proporcionar os seus datos persoais a narede.concellomuxia.com. Deste xeito, o usuario asegura ser maior de idade e que os datos comunicados son verdadeiros, exactos, completos e actuais, responsabilizándose de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que poida xurdir como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación. O usuario obrígase a comunica a narede.concellomuxia.com, ou a inserir na conta de rexistro, calquera cambio aos datos que proporciona aquí. Se os datos comunicados pertencen a un terceiro, o usuario garante que informou a ese terceiro sobre as condicións previstas neste documento e que obtivo a súa autorización para proporcionar os seus datos a narede.concellomuxia.com, para as finalidades indicadas. Se ten algu nha dúbida sobre como nos encargaremos e protexemos os seus datos, por favor @contáctar por correo electrónico correo@muxia.es.

ÁMBITO

Esta política de privacidade aplícase a todos os datos persoais recollidos a través da páxina http://narede.concellomuxia.com.

RESPONSABILIDADES

Seus datos serán tratados por Concello de Muxía. Este Concello é responsable do tratamento de datos persoais en aceptación do Regulamento Xeral sobre Protección de Datos. Pode poñerse en contacto con esta sobre calquera asunto relacionado coa presente política de privacidade, a través dos puntos de contacto sinalados anteriormente.
FINALIDADES DES TRATAMIENTO Y BASE LEGAL

Os datos persoais tratados na páxina:

– Recóllense no rexistro de cliente/usuario: nome, dirección electrónica, data de nacemento, Teléfono, dirección postal;

– Obtéñense a través da navegación pola páxina web: IP, tipo de dispositivo;

– Obtéñense a través do inicio de sesión por Facebook: perfil social (redes sociais).

Por que necesitamos a súa información? Este Concello tratará os datos persoais de forma manual ou automatizada para as seguintes finalidades:

PERÍODO DE CONSERVACIÓN DE DATOS

Conservamos os seus datos só durante o período necesario no marco da finalidade para a que se recolleron. Para os fins descritos nesta Política de privacidade, os seus datos persoais conservaranse ata o prazo máximo legal, a partir da recollida do seu consentimento e no caso de que, dentro deste período, non retirase o seu consentimento.

CONSENTIMENTO

Ao dar consentimento desta política de privacidade, está a dar permiso para tratar os seus datos persoais especificamente para os fins identificados e seleccionados.
Se o consentimento é legalmente necesario para o tratamento de datos persoais, o titular dos datos non ten o dereito de retirar o seu consentimento en ningún momento, aínda que ese dereito non afecte a licitud do tratamento efectuado en base ao consentimento previamente dado nin o tratamento posterior dos mesmos datos, baseado noutra base legal, como é o caso do cumprimento do contrato ou da obrigación legal á que estea suxeita.

Para revogar o seu consentimento, pode poñerse en contacto connosco por carta, teléfono ou correo electrónico nas direccións antes indicadas.

DIVULGACIÓN DE DATOS

narede.concellomuxia.com poderá comunicar os datos persoais dos usuários a terceiros prestadores de servizos de, concretamente outros organismos implicadas en procesos solicitados. A estas organismos proporciónanselles só os datos persoais necesarios para a prestación do servizo en cuestión, as cales se comprometen a tratar os devanditos datos persoais única e exclusivamente para o cumprimento dos fins arriba mencionados.

DEREITOS DOS USUARIOS

Mentres esta organismo posúa ou trate os datos persoais, todos os usuarios poden, en calquera momento e de forma gratuíta, exercer os seguintes dereitos:

– Dereito de acceso – dereito a solicitar unha copia da información que temos sobre vostede;

– Dereito de rectificación – dereito de corrixir os datos que considere inexactos ou incompletos;

– Dereito a ser esquecido/a – en determinadas circunstancias, como usuario, pode pedir que os datos que temos sobre vostede sexan borrados de todos os nosos rexistros;

– Dereito á restrición de tratamento – cando se aplican determinadas condicións para ter dereito a restrinxir o tratamento;

– Dereito de portabilidad – dereito de transferir os seus datos a outra organización;

– Dereito de oposición – dereito de opoñerse a certos tipos de tratamento, como o márketing directo;

– Dereito a opoñerse ao tratamento automatizado, incluído o perfil;

– Dereito ao recurso xudicial.

Os dereitos mencionados poden exercerse a través do correo electrónico correo@muxia.es ou enviando unha comunicación escrita á dirección postal antes indicada

RECLAMACIÓNS

Se o usuario desexa realizar unha reclamación sobre como esta organismo está a tratar os seus datos persoais ou sobre como se tratou a súa reclamación, ten dereito a presentar unha reclamación directamente ante el

Concello de Muxía con domicilio na Rúa Real, nº 35. Código Postal 15124, Muxía (A Coruña) · email: correo@muxia.com

CARÁCTER OBLIGATORIO DE LOS DATOS SOLICITADOS

Los datos que figuran en el registro de cliente que estén identificados con un asterisco (*) deberán rellenarse obligatoriamente para cumplir el fin establecido. Por ello, si el usuario no los proporciona, esta organismo no podrá satisfacer su solicitud.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DOS DATOS PERSOAIS

narede.concellomuxia.com aplica varias medidas técnicas e organizativas adecuadas para protexer os datos persoais dos usuarios, incluído o uso de servidores seguros, devasas, codificación de datos de aplicacións e de comunicacións.

USO DE “ COOKIES”

A política de cookies de narede.concellomuxia.com está dispoñible nun documento separado.

MODIFICACIÓNS Á POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Ocasionalmente, o Concello de Muxía actualizará esta Política de privacidade. Solicitámoslle que revise periodicamente este documento para manterse actualizado.