AVISO LEGAL

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de dominio web é o Concello de Muxía (en diante Concello de Muxía), con domicilio a estes efectos en Rúa Real, nº 35. Código Postal 15124, Muxía (A Coruña) número de C.I.F.: P-1505300B. Correo electrónico de contacto: correo@muxia.es do sitio web.

2. USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal do Concello de Muxía atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DO PORTAL

www.concellomuxia.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, ?os contidos?) na internet pertencentes ao Concello de Muxía ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable,

comprometéndose a facer un uso diligente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que Nome da empresa creadora do sitio web ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Nome da empresa creadora do sitio web , dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificaro manipular as súas mensaxes. Nome da empresa creadora do sitio web resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, o Concello de Muxía non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

O tratamento de datos de caracter persoal axustarase aos principios e obrigas establecidos na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Así mesmo, o Concello de Muxía informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O Concello de Muxía por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade do Concello de Muxía ou ben dos seus licenciantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización do Concello de Muxía. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade do Concello de Muxía. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas do Concello de Muxía.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O Concello de Muxía non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7. MODIFICACIÓNS

O Concello de Muxía resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, pudiendocambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

8. LIGAZÓNS

No caso de que en www.concellomuxia.com dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, o Concello de Muxía non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso o Concello de Muxía asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet.

9. DEREITO DE EXCLUSIÓN

O Concello de Muxía resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

10. XENERALIDADES

O Concello de Muxía perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

11. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

O Concello de Muxía poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata debidamente publicadas. que sexan modificadas por outras.

12. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre o Concello de Muxía e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade da Coruña.